مطالب بر چسب خورده "تبلیغات فرودگاهی"

تبلیغات در فرودگاه ابوظبی امارات

تبلیغات در فرودگاه ابوظبی امارات در استراتژی تبلیغات برخی شرکت ها، حضور در فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن و مبادی ورودی شهرها الزامی می باشد. به عنوان مثال شرکت مخابراتی Nokia در همه بازارهایی که سهم بازاری برای خود ایجاد کرده اند بر روی بیلبوردهای میان فرودگاه تا مرکز…

در: کمپین تبلیغاتی برند ها